Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na omezený provoz našeho Centra. 

V době od 22.4 - 2.5. 2024 bude v centru přítomna pouze asistentka.

 

Děkujeme za pochopení. 

Genetické balíčky najdete na našem e-shopu. V případě zájmu nás kontaktujte využitím kontaktního formuláře, rádi Vám poradíme s výběrem balíčku. Nabízíme také možnost testování jednotlivých genů - po předchozí dohodě.

Co odhalí Váš genetický kód?

Věděli jste, že Váš genetický kód stojí za tím...

 • jak se učíte a vnímáte?
 • jakou máte paměť?
 • jak reagujete na různé podněty?
 • jaké máte výkyvy nálad?
 • proč zvládáte stres hůř než ostatní?
 • proč máte sklony k určitým chorobám?
 • jak reagujete na fruktózu, někteří až takovým způsobem, že mohou mít symptomy dráždivého tračníku i s projevy psychické nepohody až depresí?
 • jak Vaše tělo metabolizuje léky?
 • jak Vaše geny ovlivňují vstup viru do buňky a jak někteří máme těžší a někteří lehčí průběh virových onemocnění?
 • jak se Vaše tělo umí nebo neumí zbavovat odpadních látek, jak metabolizuje tuk nebo také jak jsou Vaše buňky chráněny před stresem?
 • ...a za mnoha dalšími projevy Vašeho organismu?

Znáte například dopady poruchy metabolismu těchto důležitých vitamínů, jako jsou B12 nebo kyselina listová, zejména u dětí? Víte, že za tím vším stojí Vaše geny, respektive jejich mutace? Zajímá Vás, jaké máte predispozice k civilizačním chorobám? Chcete tyto dispozice objevit, pochopit je a řešit jejich důsledky?

Jsme certifikované poradenské centrum, které se zabývá spojitostmi fungování Vašeho neuro-gastro-imunitního systému. Naše služby – genetické testy – které provádí česká certifikovaná genetická laboratoř, jsou zaměřeny právě na tuto problematiku.

Poznat více svůj genom znamená odhalit a lépe pochopit, jak funguje Vaše tělo. Následně můžete velmi účinně nastavit prevenci a poznáte cesty, jak o své fyzické i duševní zdraví lépe pečovat.

Stručný popis jednotlivých genů

PREDISPOZICE PRO POTRAVINOVÉ INTOLERANCE – metabolismus laktózy

Laktózová intolerance (gen MCM6 13910 C/T, 22018 A/C)

CC/GG jsou genové varianty zodpovědné za neschopnost organismu trávit mléčný cukr laktózu (aktivita enzymu je snížena na 10% původní aktivity enzymu laktázy). Intolerance laktózy se vyskytuje u 20% české populace. Mezi příznaky intolerance patří nadýmání, průjmy, bolesti břicha, bolesti hlavy, ekzémy apod. V organismu zůstávají toxické metabolity vznikajících fermentací laktózy. Řešením je omezení příjmu laktózy na 5g za 24 hodin.

Predispozice pro intoleranci lepku, pro celiakii – metabolismus lepku

Haplotypy HLA DQ2 a HLA DQ8 představují vrozené predispozice zodpovědné za intoleranci lepku. Predispozice se vyskytují u cca 40% populace, u kterých se celiakie může a nemusí projevit. Pokud nejsou HLA DQ2 a DQ8 přítomny, může být celiakie na 99% vyloučena. V případě celiakie vznikají v organismu toxické metabolity vyvolávající autoimunitní reakci. Řešením je bezlepková dieta. Predispozice pro dráždivý tračník (nespecifický zánět střeva, gen TNF SF18) Varianta GG v genu TNF SF15 je asociována se zvýšeným výskytem dráždivého tračníku, který má velmi podobné projevy jako intolerance laktózy. Onemocnění je způsobeno konzumací nejen nevhodných potravin, ale také stresem. Výsledkem jsou těžké průjmy nebo naopak zácpa, bolesti břicha apod. až po psychické, až psychiatrické potíže. Řešením je omezení tzv. FODMAP sacharidů (fermentovaných oligosacharidů - fruktóza, laktóza, fruktany, galaktany a polyoly).

Histaminová intolerance (polymorfismy DAO1 až DAO6), metabolismus histaminu

Histamin je hormon a neurotransmiter produkovaný zejména však bílými krvinkami (žírné buňky a bazofily) a nervovými buňkami. Primárně funguje na krátkou vzdálenost při komunikaci mezi sousedními buňkami. Pokud je produkován ve vysokém množství, např. v reakci na alergen, vyvolává efekt v rozsáhlejším okrsku tkáně (např. otok po bodnutí hmyzem) nebo v celém těle (anafylaktický šok). Enzym DAO je diaminoxidáza, který se podílí na mimobuněčné degradaci toxinů (biogenních aminů). Pravá histaminová intolerance je způsobena vrozenou nedostatečností DAO nebo jeho sníženou aktivitou v důsledku konzumace léků. Řešením je eliminace potravin bohatých na histamin, ale i na ostatní biogenní aminy, mezi které patří např. ryby, sýry, jogurty, uzené maso, kyselé zelí, nakládaná zelenina, čokoláda apod.

ApoE (gen ApoE, isoformy E2, E3, E4), metabolismus tuků

Apolipoprotein E (APOE) je bílkovina podílející se na metabolismu tuků v těle savců. ApoE je hlavním nosičem cholesterolu v mozku. APOE je vyžadován pro transport cholesterolu z astrocytů do neuronů. Nejčastěji se vyskytuje isoforma ApoE3 zodpovědná za normální metabolismus tuků.ApoE4 se částečně podílí na vzniku Alzheimerovy choroby a kardiovaskulárních onemocněních. Naopak ApoE2 je protektivní před Alzheimerovou chorobou, ale byl popsán v souvislosti s výskytem poruch autistického spektra. Jedinci s ApoE4 by měli dodržovat dietu s nízkým obsahem tuků. Jedinci s ApoE2 mohou trpět onemocněním Familiární dysbetalipoproteinémie. U těchto jedinců je narušena schopnost ApoE vázat zbytky chylomiker a LDL na LDL receptory.

Gen MTHFR 677 a MTHFR 1298 (kóduje Enzym 5,10-methylentetrahydrofolát reduktáza) – metabolismus homocysteinu

Gen MTHFR se podílí na metabolismu folátů, methylacihomocysteinu a je významný z hlediska syntézy nukleotidů pro DNA, neurotransmiterů, proteinů a fosfolipidů. Jeho snížená aktivita (zejména u jedinců MTHFR 677 TT) vede ke kumulaci homocysteinu v organismu. Genové varianty 677 TT a 1298 CC jsou dále spojovány s častějšími spontánními potraty, rozštěpovými vadami plodu a zvýšeným rizikem pro kardiovaskulární onemocnění (trombózu a aterosklerózu). Řešením je zvýšený příjem štěpené kyseliny listové a vitamínů skupiny B.

VÝVOJ NERVOVÉ SOUSTAVY

Gen RELN správná funkce centrální nervové soustavy

Produkt genu RELN, protein reelin, je extracelulární protein, který je nezbytný pro správný vývoj a funkci CNS. Reelin má klíčovou roli především v migraci neuronů během prenatálního vývoje mozku, kdy dává neuronům signál k zastavení migrace a umožňuje tak jejich správné umístění a organizaci mozkové kůry. Uplatňuje se ale také v dospělém mozku během uvolňování neurotransmiterů. Na význam proteinu reelin v patogenezi poruch autistického spektra (PAS) ukazuje také jeho menší množství u pacientů s PAS než u zdravých kontrol nejen v mozku, ale i v krvi. Existuje původní hypotéza, která říká, že tzv. dlouhé varianty (> 11 opakování/alel GCC) v nekódujících oblastech genu RELN souvisí s onemocněním, zatímco v běžné populaci se nejčastěji vyskytuje 8 nebo 10 GCC opakování/alel.

OCHRANA PROTI STRESU

Gen GST (glutathion-S-transferáza)

Glutathion-S-transferáza (GST) katalyzuje řadu metabolických reakcí vedoucích k detoxifikaci nejen tělních odpadních látek, jako jsou peroxidované lipidy, ale i k odstranění xenobiotik (léky, látky cizorodé povahy) z těla. GST také může vyvazovat jedovaté látky a fungovat jako transportní protein. GST enzymy zřejmě hrají také důležitou roli při vzniku rakoviny i rezistenci k chemoterapeutikům. Některé alely GST enzymů mají vliv na vznik astmatu, aterosklerózy, alergie či dalších zánětlivých onemocnění, např. diabetes je nemoc doprovázená oxidativním poškozením tkání. Poškození GST spojuje i s neurologickými nemocemi, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc či amyotrofická laterální skleróza (ALS), dále s Autismem.

NRF2 ochrana buňky před stresem

Produkt genu Nrf2 je objevujícím se regulátorem buněčné rezistence vůči oxidantům. Nrf2 řídí bazální a indukovanou expresi řady genů závislých na antioxidačních prvcích, proto aby reguloval fyziologické a patofyziologické důsledky expozice oxidantům. Jedním z nejvýznamnějších obranných mechanismů buněk podstupujících stres je signální dráha Nrf2. Po expozici buď karcinogenům, nebo toxickým sloučeninám vyvolávajícím oxidační stres reagují napadené buňky uvolněním Nrf2 z komplexu, což umožňuje zahájení transkripčního programu cytoprotektivních genů. Aktivace genu Nrf2 chemopreventivními sloučeninami vykazuje potenciál v prevenci rakoviny.

Gen NQO1 – buněčná ochrana

NQO1 je gen, který se svojí funkcí podílí na ochraně buňky vůči oxidačnímu stresu několika způsoby. Nejen, že dokáže detoxikovat nebezpečné chinony pocházející z vnějšího, ale i vnitřního prostředí a tím zamezuje vzniku meziproduktů semichinonů, které tvoří reaktivní formy kyslíku. Podílí se také na stabilizaci důležitých antioxidantů a transkripčního faktoru proteinu p53. Tyto funkce řadí gen NQO1 a jeho produkt mezi hlavní ochranné faktory buňky před možným vznikem rakoviny vyvolané v důsledku působení oxidačního stresu.

Gen COMT (Val1158Met)

Katechol-O-methyltransferáza (COMT) je enzym ovlivňující metabolismus neurotransmiterů jako je dopamin, epinefrin, norepinefrin a katecholaminových xenobiotik. Genová variabilita Val1158Methraje důležitou roli při deaktivaci dopaminu v prefrontální kůře. Tato substituce vede k nižší enzymatické aktivitě COMT a tím i pomalejšímu rozpadu dopaminu. Jedinci Val/Val lépe metabolizují dopamin a jsou lépe chráněni před bolestí (nižší práh bolestivosti), jsou citliví vůči stresu, mají nižší sklon k závislosti (alkohol, cigarety, kofein, jídlo). Jedinci Val/Met nemají zvýšené riziko závislosti, přiměřený práh bolestivosti. Jedinci Met/Met jsou citlivější k bolesti a mají vyšší riziko závislosti, jsou také více závislí na odměně a umí si ji také více užít než jedinci Val/Val. Testování genu COMT využívá mnoho odvětví – lidské zdroje, armáda, je předmětem mnoha studií a výzkumů, které souvisí s Vašimi vlastnostmi, predikuje pravděpodobnost reakcí na situace, jak se soustředíte, jak se učíte, jak jste schopni reagovat, kolik úkolů, počitků a vjemů vyhodnocuje Váš mozek a na jakou profesi a pozici máte lepší genetické vybavení. COMT je v zahraničí taktéž využíván v oboru Psychiatrie.

GENY OVLIVŇUJÍCÍ METABOLISMUS LÉČIV

CYP2D6

Enzym CYP2D6 je zodpovědný za metabolismus 25% všech léčiv. Jeho genové varianty způsobují rozdělení pacientů do 4 skupin, na normální, pomalé, rychlé a ultrarychlé metabolizátory. Jedinci s genotypy s nefunkční jednou nebo oběma alelami mohou přijímat nižší dávky léků než normální a ultrarychlí metabolitázoři, kteří potřebují naopak vyšší dávky léčiva. Důvodem je kumulace metabolitů vznikajících při zpracování léků v organismu pomalého metabolizátora a také kumulace nežádoucích účinků. Příkladem mohou být pomalý metabolizátoři, kteří nedokáží metabolizovat tramadol – lék na bolest nebo jim stačí desetina dávky antidepresiv, přičemž ultrarychlí metabolizátoři potřebují naopak 5 vyšší dávku antidepresiv pro dosažení terapeutického účinku. Znalost typu metabolizmu CYP2D6 u pacientů umožňuje individualizovanou, více efektivní a méně nákladnou terapii s minimalizací vedlejších nežádoucích účinků.

CYP2C19

Enzym CYP2C19 podobně jako CYP2D6 metabolizuje více než 12 klinicky významných léčiv (omeprazol, clomipramin, clopidogrel, diazepam, omeprazol apod.) Jeho genové varianty stejně jako u CYP2D6 způsobují rozdělení metabolismu léků do 4 skupin, na normální, pomalé, rychlé a ultrarychlé metabolizátory. Jedinci s genotypy s nefunkční jednou nebo oběma alelami mohou přijímat nižší dávky léků než normální a ultrarychlí metabolitázoři, kteří potřebují naopak vyšší dávky léčiva. Důvodem je kumulace metabolitů vznikajících při zpracování léků v organismu pomalého metabolizátora a také kumulace nežádoucích účinků.

Gen IFITM3 – těžký průběh viróz

Proteiny IFITM3 působí antiviroticky, přičemž inhibují fúzi viru a vstup viru do buňky a ne zcela známým mechanismem snižují produkci infekčních virionů a infekčnost nově vznikajících kopií viru. Jejich snížená produkce způsobená uvedenými genetickými variantami, je zásadní pro průběh a prognózu virové infekce, která může být mírná nebo těžká. Mezi rizikové genové varianty genu IFITM3 patří dvě nejvýznamnější, označované kódy rs12252-C, rs34481144-A.

TROMBO / ATERO / ALZHEIMER VYŠETŘENÍ

Jedná se o 10 genů, které souvisí právě s hlubokou žilní trombózou, aterosklerózou a Alzheimerovou chorobou, zvýšeným rizikem infarktu myokardu, vše v jednom testu.

Geny: FV Leiden, FII protrombin, MTHFR 677 a 1298, PAI 1, ApoE, ApoB, ACE, HPA1, beta-fibrinogen, Faktor XIII

Faktor V (FV): FV Leiden (G1691A, R506Q)

Vede k rezistenci vůči aktivovanému proteinu C. Vyskytuje se u 20 - 50% pacientů s žilním tromboembolismem. Představuje jeden z nejdůležitějších dědičných rizikových faktorů pro dědičnou trombofilii. Vyšší výskyt komplikací během těhotenství.

FV R2 haplotyp (H1299R)

Častý mírný rizikový faktor trombózy. Zvyšuje riziko CVD pro nositele Leidenské mutace.

Protrombin (PTH, Factor II) G20210A

Alela A je spojena se zvýšenou úrovní protrombinu. Nosiči mají cca 3x zvýšené riziko mozkové a hluboké žilní trombózy. Riziko výrazně zvyšuje kombinace s Leidenskou mutací. Vyšší výskyt komplikací během těhotenství.

Faktor XIII (FXIII) V34L

Varianta L mívá připisován protektivní efekt proti žilnímu tromboembolismu (ŽTE).

ß-Fibrinogen (FGB) -455 G>A

Varianta A způsobuje zvýšenou hladinu β-fibrinogenu v plazmě a zvyšuje riziko předčasného IM a ischemické mozkové příhody.

Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1, Serpin E1) 4G/5G

Alela 4G je spojována s vyšší transkripcí PAI-1 a je považována za rizikový faktor pro ŽTE, IM a další koronární syndromy zejména v přítomnosti dalších trombofilních mutací (Leiden, Protrombin) nebo antifosfolipidového syndromu. Přítomnost 4G způsobuje vyšší výskyt komplikací během těhotenství a postoperačních komplikací (např. vyšší riziko úmrtí po chirurgickém výkonu).

Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) 287 bp insertion/deletion (I/D)

Alela D je spojována se zvýšenou aktivitou a plazmatickou hladinou ACE. Představuje rizikový faktor IM.

Apolipoprotein B (ApoB 100) R3500Q

Významný, ale zřídkavý genetický defekt způsobující závažnou hypercholesterolemii a zvýšené riziko aterosklerózy.

Apolipoprotein E (Apo E) E2/E3/E4

Významné faktory určující lipidový profil v plazmě, kde E2 způsobuje nejnižší, E4 nejvyšší LDL i celkovou hladinu cholesterolu. E4 alela je spojená se zvýšenou náchylností k časnému výskytu IM, zejména mezi kuřáky. Izoforma ApoE3 je v populaci nejčastější a je považována za neutrální. Izoforma ApoE4 je spojována se zvýšeným výskytem infarktu myokardu u starších pacientů a u kuřáků a také se zvýšeným rizikem Alzheimerovy choroby. Jedinci s izotypem ApoE3/E4 mají ve srovnání s izotypem ApoE3/E3 vyšší koncentrace celkového cholesterolu a triglyceridů a nižší koncentrace HDL-cholesterolu (rozsáhlá metaanalýza z roku 1992). U diabetiků II. typu je izotyp ApoE3/E4 spojován s vysokým rizikem pro ischemickou chorobu srdeční. ApoE2 vyvazuje LDL receptory defektně, což může vést k hyperlipidémii a v souvislosti s dalšími vrozenými a enviromentálními faktory může také zvyšovat riziko aterosklerózy (β-VLDL lipoproteiny akumulující se v plazmě jsou vysoce aterogenní a způsobují akumulaci cholesterolu zejména v periferních arteriích).

ŽTE – žilní tromboembolismus
IM – infarkt myokardu

E.L.A. Consulting, Gabriela Miková

Jsme moderní poradenské centrum zabývající se orthomolekulární výživou a prevencí zdraví.Jsme zaměřeni na osoby trpícími  idiopatickými nespecifikovanými zdravotními obtížemi v souvislostech mozek-střevo,tj. syndrom propustného střeva, IBS a chronický únavový syndrom. Dále poskytujeme poradenství  a zabýváme se dílčími aspekty PAS-poruchy autistického spektra, DMO, lehčí formy ADHD, ADD, vadami řeči a poruchami učení. Ve své poradenské činnosti využíváme informace a poznatky vědy a výzkumu,postupujeme podle pravidel komplementární medicíny. Jsme nestátní poradenské centrum.

banner
me

Gabriela Miková

Jmenuji se Gabriela Miková a jsem máma dvou dětí s poruchami autistického spektra. Máme za sebou úspěšnou alternativní léčbu, roky intenzivních terapií, a náš příběh má šťastný konec. Dnes je syn úplně bez diagnózy, má pouze dietní opatření, dcera má lehčí formu ADHD a dysfázie se mění v různé lehčí formy poruchy učení. Postižení mých dětí a neochota smířit se s faktem, že pro své děti nemohu nic udělat a postižení je trvalé se mi staly nejdříve noční můrou, poté hnacím motorem, později koníčkem a nyní oborem, ve kterém se kontinuálně vzdělávám. Rozhodla jsem se tak za účelem obnovit, chránit a pečovat o zdraví své rodiny. Mou prací a vášní se stala orthomolekulární výživa, spolupráce s laboratořemi, spolupráce a sdílení zkušeností s dalšími profesionály a odborníky, kteří mne vzdělávají ve směrech, jako je kinesiologie a kvantová fyzika, jejichž prvky taktéž využívám. Získané zkušenosti a vědomosti předávám a sdílím v našem poradenském centru nebo pomocí seminářů pro laickou i odbornou veřejnost.


Chtěla bych se s vámi podělit o svůj příběh, který popisuje naši cestu za uzdravením a ztrátou diagnózy autismu a P.A.S. Celý příběh se odehrál v zahraničí, kde jsme již delší čas žili a pracovali. V roce 2007 se nám narodilo první dítě. Můj syn Matýsek, kouzelné miminko, které prospívalo se vším všudy. Pak přišlo očkování jako jedna z věcí, které k dětskému věku patří. Přece všichni dobře víme, že má naše dítě chránit!

První očkování, první zdravotní komplikace

Nechala jsem tedy Matýska naočkovat, aniž bych se detailně zajímala, oč vlastně kráčí a jaké následky může toto mé rozhodnutí mít. Po druhém očkování se u Matýska vyskytly zdravotní komplikace v podobě ekzému, který pokrýval jeho tělíčko od hlavičky až k patičkám. Také měl zarudlý konečník. Byl neklidný, nemohl spinkat, ublinkával. Měl 14 dnů neustále vysoké teploty. Navštívili jsme tedy našeho pediatra a následně lékařskou pohotovost. Zde mi bylo řečeno, že je vše v pořádku a organismus Matýska se s největší pravděpodobností potýká s virózou, nebo infekcí. Není prý důvod k neklidu.

Další očkování zdravotní stav Matýska ještě zhoršovala

Po dalším a dalším očkování se situace opakovala. Ve 4 měsících začal plakat pískavým, žalostným, neutišitelným pláčem, který trval hodiny. Dnes vím, že se tomuto pláči říká encefalitický pláč! Usnul jen na pár minut a začal znovu plakat. Nemohli jsme ho položit na zádíčka. Strašně křičel a propínal se do luku. Od té doby na zádech prakticky nespal. Od 12 měsíců měl opakované záněty středního ucha, a to až 8x ročně. Byl anemický, samá antibiotika. Z nich měl urogenitální problémy a kvasinkovou infekci. Byl to nekončící kolotoč.

Drastický propad ve vývoji

Po očkování proti černému kašli ho ve 2 letech dokonce prodělal. Lékaři konstatovali to samé, co poprvé. Navíc mi naznačili, že jsem hysterická. Tak to pokračovalo až do přibližně jeho 3 let, kdy po očkování nastal velký regres a z normálního chlapečka se stal človíček, který přestal mluvit a vnímat nás. Během cca 8 měsíců spadl zpět ve vývoji po všech stránkách na úroveň 15–18měsíčního dítěte. Přestal se smát, hrát si, mít zájem o nás, o cokoliv. Přicházely stavy dezorientace, záchvatů a úzkostí. Matýsek přestal reagovat na jméno. Točil se dokolečka, běhal, nedal se zastavit, pořád byl v pohybu, nemohli jsme na něj sáhnout. Netoleroval jasné světlo, ostrý hluk, ruch kolem něj. Jak foukl vítr, projelo auto, hned si zakrýval uši, ostré zvuky ho bolely. Rukou blokoval oční kontakt. Nemohly se k němu přiblížit děti. Dával prsty do divných pozic, hlavně na rukách. Poodběhl kousek a pak dal tělo i prstíčky do podivné pozice. Říkala jsem si, že snad má nějakou křeč, že to není možné, že ho to musí bolet. Přidala se urputná zácpa, stolice světlé šedá, strašně zapáchala po síře nebo čpavku. Byl úplně bílý až šedý, tmavé kruhy pod očima. Díval se často do prázdna. Později se zničeno nic smál, uchichtával, ale ne v odpovídajících situacích. Pohyboval se a choval jako opilý. Strašně se potil a pot zapáchal.

Konečná diagnóza – regresivní autismus

Asi od 9 měsíců podivně dýchal, což trvalo až do jeho 4 let. I když spal, jako by zadržoval dech. Později jsem se dozvěděla, že apnoické pauzy znamenají poškození mozku! Navštívili jsme tedy neurologa, vývojového specialistu, psychologa aj. Prvotní diagnóza byla PDD-NOS: Pervazivní vývojová porucha, protože byl malý. Potom v Drexelově Centru pro Autismus ve Philadephii následovala diagnóza autismu s GAFF skóre 46. Konečná diagnóza pro Matýska byla regresivní autismus. Důsledkem toho nám 42měsíční dítě vývojově propadlo na úroveň 15měsíčního. Těsně před jeho třetími narozeninami jsme měli čtyřhodinovou evaluaci, poskytnutou organizací rané péče, s výsledkem, že vývoj dítěte probíhá v pořádku. Další evaluace byla cca po 9 měsících a odborníci se divili, co se stalo s mým chlapečkem. Konstatovali vývojovou regresi na úroveň 15–18měsíčního dítěte.

Narození dcery Aničky a její reakce na očkování

V roce 2009 se nám narodilo druhé dítě, dcera Anička. Matýskovi bylo 33 měsíců a ještě nenastalo to největší poškození následkem očkování. Stejně tak Anička byla očkována s následnými zdravotními problémy, které byly připisovány na vrub virózám apod. A stejně jako u Matýska, i u ní lékaři nežádoucí účinky očkování radikálně vyloučili. Velmi výrazný zlom u ní nastal 14 dní po očkování třetí dávkou vakcíny v 7 měsících. Anička prakticky ze dne na den přestala sama sedět. Ručičky a zbytek tělíčka měla jak hadrová panenka. Přestala se ohlížet za zvuky, žvatlání přestalo. Z čiperného miminka bylo ležící nic. Vzpomínám si, že když byly Aničce asi 4 měsíce, tak z ničeho nic začala mít velké bolesti bříška, silnou zácpu a zdravotník se mě zeptal, podle čeho soudím, že má bolesti? Byly a budou chvíle, kdy člověk má problém zpracovat svá emocionální zatížení a lhostejnost druhých vás srazí na kolena.

Speciální terapie a první pokroky

Co k tomuto více dodat… Proto jsme se v Aniččině přibližně 12 měsících obrátili na organizaci rané péče s žádostí o pomoc. Speciální terapeuti začali intenzivně pracovat na jejím vývoji. Anička zpočátku pod vedením terapeutů nejevila žádné, nebo jen minimální známky zlepšení. Pro stanovení lékařské diagnózy byla ještě příliš malá. Matěj měl diagnostikován autismus, se kterým se nedá nic dělat. Byli jsme obeznámeni s tím, že se v budoucnu máme připravit na různá omezení, stacionář a speciální školy. Prostě tady máte diagnózu, tady máte děti a běžte domů, je nám líto.

Tento moment jsem si oplakala a mnohokráte znovu a znovu přehrála v paměti. Pořád ve mně bylo něco, co tomuto odsouzení vzdorovalo. Vždyť jsem porodila a vychovávala dvě zdravé děti. Nemohla jsem se přece smířit s tím, že mávnutím proutku mi je něco nebo někdo vezme, aniž bych já neudělala to první i poslední a nezabránila tomu. U Aničky vzhledem k věku, mohl být závěr spekulativní, u Matěje byl jednoznačný. Chtěla jsem své děti zpět!!!

Alternativní medicína a obrat k lepšímu

Stála jsem na rozcestí a rozhodovala se. Buď to vše nechám tak jak to je, budu spoléhat na klasickou medicínu a ranou péči, nebo k rané péči připojím alternativní medicínu podle Institutu pro výzkum autismu a DAN (přemoci autismus nyní) a dalších protokolů. Toho času jsem žila v USA, kde jsem vše musela hradit sama. Vydělat na život, na děti, na stravu, na speciální diety, odborníky. Nikdo se mnou neřešil otázku peněz. Jelikož mi nestačila odpověď lékařů, vyhledala jsem si odborníky zabývající se autismem. Všechno za pochodu a s dětmi na zádech. Sedla jsem si k počítači a hltala informace o autismu z internetu.

Dozvěděla jsem se o obrovských rizicích spojených s očkováním. O složení vakcín a nežádoucích účincích, které valná většina pediatrů neumí ani správně diagnostikovat. Seznámila jsem se se spoustou rodičů i odborníků smýšlejících stejně jako já, kteří měli stejně postižené děti. Jedni z největších odborníků, se kterými jsem se setkala, byli právě rodiče dětí s poruchami autistického spektra. Rodiče, jejichž hnací silou bylo pomoci svým vlastním dětem. Rodiče, kteří se díky své houževnatosti a vytrvalosti stali opravdovými odborníky na problematiku autismu v různých směrech.

Dovolte mi tudíž vyvrátit mýtus, se kterým jsem se setkala až tady v České republice, totiž že rodiče dětí s PAS jsou citově angažováni, a proto se nemohou stát skutečnými profesionály! Jsou to skvělí specialisté na ranou péči, speciální pedagogiku, výzkum od biochemie až po metaterapii. Díky intenzivnímu zájmu jsem získala cenné informace a do boje s PAS jsem se pustila s jasným cílem – minimalizovat následky způsobené očkováním a dostat tak své děti zpět.

Scházeli jsme se spolu s rodiči dětí s PAS a vyměňovali si informace. Co a jak s dětmi, co, kde a za kolik, kam zajít a koho požádat o pomoc a péči pro své děti. Tyto nabyté informace byly velmi cenné a užitečné jak pro mne coby matku a plátce léčby, tak i pro děti, protože nemusely projít všemi pokusy. Mohla jsem vybrat to, co bylo pro ně optimální na základě reakcí jejich tělíček.

Najeli jsme na DAN protokol, podle ARI (Institute pro výzkum autismu) v USA. Jeho podstatou je zhojení a obnovení činnosti nejen trávicího traktu. Soustředili jsme se na střevní dysbiózu, špatné trávení, parazity, podvýživu, oxidační stres, PANDAS aj. Posilovali jsme detoxikační cesty, doplňovali jsme aminokyseliny a vše, co nebylo schopno jejich tělíčko vytvářet a vstřebávat. Všechny tyto úkony jsme dělali pod dozorem lékaře a specialisty na tuto problematiku.

Šťastný konec příběhu

Cesta je to zdlouhavá, ale ne nemožná. Je nutné se obrnit trpělivostí. Problém autismu je převážně ve střevech. Dalším a stěžejním bodem uzdravování byla detoxikace. Tělíčka dětí s autismem jsou v žalostném stavu, a to je potřeba napravit. Pokud se jim pomůže, jejich organismus se velmi snadno vyléčí. V návaznosti na toto jsme docházeli do společností poskytujících ranou péči, za logopedy a dalšími terapeuty. Slovy nedokáži vyjádřit vděk všem terapeutům a dalším osobám, podílejícím se na péči o obě mé děti. Bez nich by Anička a Matěj měli jen stěží šanci na normální vývoj. Chci tudíž vyzvednout důležitost včasné rané péče. Léčba obou dětí pro mne byla velmi náročná. Jak finančně, tak psychicky, a mnohokráte jsem ze všeho toho byla na dně a chtěla jsem to vzdát.

Naštěstí jsem to neudělala a dnes mohu s radostí a hrdostí říct, že jednou budou mé děti schopny normálně samostatně žít a vychovávat své děti. Jistěže když se někdo zaměří a bude hodně chtít, tak tu trochu „autíků“ v nich uvidí. Pro mě je směrodatné to, že děti chodí do normální školy a školky. Že na kontě z mých ušetřených peněz nezbyla ani koruna a v hlavě nosím obrovskou kupu informací, které mi ve všedním životě nejspíše nijak nepomohou? Ale vzala jsem si své děti zpět! A to mi za to rozhodně stojí!

Matýsek je nyní klučina s vlohy pro atletiku. Má IQ 136, naprosto geniální mozek na čísla a číst a psát se naučil, aniž by se mu v tomto ohledu někdo nějak zvláště věnoval. Miluje všechny možné stavebnice a je to dítě, jak má být. Anička má v sobě skrytého čertíka, který moc rád tancuje a má velmi jemné sociální cítění. Jezdí na kole, bruslích a kam nemůže čert, tam nastrčí Aničku.

Poslední slova na závěr. Asi před půl rokem jsem šla s Matýskem po chodníku a on mi říkal: „Mami pamatuješ, když jsem nemluvil a ty jsi na mě mluvila? Já jsem ti tenkrát chtěl tak moc odpovědět, ale nešlo to.“ Tehdy měl 4 roky.